เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

www.verite.co.th ดำเนินการโดย บริษัท เวอริเต้ ลาโบลาทัวรี จำกัด

1.1 การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ (เงื่อนไขการใช้งาน) ด้วยการเข้าถึง เรียกดู ใช้งาน ลงทะเบียน หรือสั่งซื้อบนเว็บไซต์ ซึ่งบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างครบถ้วน เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านกับบริษัทฯและจะสามารถแก้ไขได้เมื่อได้รับความยินยอมจากทางบริษัทฯเท่านั้น ท่านควรอ่านเงื่อนไขการใช้งานควบคู่กับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเว็บไซต์และการให้บริการต่าง ๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ให้หยุดใช้งานเว็บไซต์ทันที

1.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ท่านสั่งซื้อจากเว็บไซต์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

1.3 การเปิดบัญชีสมาชิกเวอริเต้ หรือการใช้บริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของทางบริษัทฯด้วย

1.4 ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่าง ๆ อาจนำไปใช้กับเว็บไซต์และบริการของทางบริษัทฯ เป็นบางส่วน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานบนเว็บไซต์

2. การเข้าใช้งานเว็บไซต์

2.1  ทางบริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์จะสามารถทำงานอย่างต่อเนื่อง หรือไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯอาจระงับ เพิกถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะต้องไม่พยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะต้องไม่พยายามหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัย ไม่ทำการงัดแงะ  แฮ็กหรือรบกวนเว็บไซต์หรือระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เราเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่นใด

2.2 ท่านจะต้องตรวจสอบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์และเข้ากันได้กับเว็บไซต์ โปรดทราบว่าบริษัทฯไม่สามารถ และไม่รับรอง หรือรับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์จะปราศจากการติดเชื้อ ไวรัส และ / หรือรหัสอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติทำให้ผิดปกติหรือทำลายล้าง ท่านต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และการตรวจสอบไวรัสอย่างดีพอ (รวมถึงการป้องกันไวรัสและการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอื่น ๆ ) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูลเข้าและออก

2.3 เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าใช้งานของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น แต่อาจมีบางกรณีที่ลูกค้าบางรายที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีที่เข้ามาดูหรือซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ ซึ่งการเข้าใช้งานในเว็บไซต์และ / หรือบริการของทางบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ในบางครั้งทางบริษัทฯ อาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ในบางคุณลักษณะหรือบางส่วนหรือทั้งเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์กับทางบริษัทฯ เท่านั้น โดยในการลงทะเบียนดังกล่าว ท่านจะต้องมีอายุยี่สิบ (20) ปีขึ้นไป สำหรับการลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ และ / หรือการสั่งซื้อสินค้านั้น ท่านยืนยันและรับรองว่าข้อมูลที่ท่านให้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงวันเดือนปีเกิดของท่านที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และท่านต้องมีอายุยี่สิบ (20) ปีขึ้นไปหรือหากท่านมีอายุไม่ถึงยี่สิบ (20) ปี ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน ท่านตกลงยินยอมที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของท่านทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ หากท่านเลือกหรือได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของทางบริษัทฯ ท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นต่อบุคคลอื่น ทางบริษัทฯ ว่าบุคคลใด ๆ ที่ใช้งานเว็บไซต์โดยการลงทะเบียนของท่านคือตัวท่านเองหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำหรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือภายใต้การลงทะเบียนของท่านเว้นแต่ท่านจะรายงานการเข้าใช้งานโดยมิชอบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่มีการใช้งานออกอย่างถาวรและปิดการใช้งานรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ว่าท่านจะเลือกเองหรือทางบริษัทฯเป็นผู้กำหนดเมื่อใดก็ได้ หากทางบริษัทฯพิจารณาว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานได้ ท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลใดก็ตามที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านรับทราบเงื่อนไขการใช้งานและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

2.4 การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างบนเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเรื่องอายุหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดขึ้น ทางบริษัทฯไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้ให้กับบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ และหากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องไม่พยายามที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์ 

3. ความถูกต้อง

3.1 ทางบริษัทฯจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นถูกต้อง ทั้งนี้ท่านไม่ควรยึดถือหรือเชื่อถือความคิดเห็นใดๆ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เว้นแต่จะเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ ที่มีผลบังคับใช้ บริษัทฯจะไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลต่าง ๆ จะถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้กับท่านหรือบุคคลใดก็ตามที่ท่านสื่อสารข้อมูลดังกล่าว 

3.2 ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่แสดงในส่วนของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเป็นความคิดเห็นของผู้ใช้เหล่านั้นและไม่ได้เป็นการนำเสนอความคิดเห็นใด ๆ ของทางบริษัทฯ

3.3 หากท่านพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใด ๆ บนเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบและบริษัทฯจะพยายามแก้ไขตามที่ตกลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

4. การใช้เนื้อหา

4.1 ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเอกสารและข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ (ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้การใช้งานบนเว็บไซต์

4.2 ท่านสามารถดาวน์โหลดหรือจัดพิมพ์สำเนาข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการค้า และเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น หากท่านดาวน์โหลดหรือจัดพิมพ์สำเนาข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา ท่านจะต้องแจ้งไว้ซึ่งลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารต้นฉบับ

4.3 ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการคัดลอกหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา เค้าโครงหรือรหัสของเว็บไซต์ หรือสร้างที่เก็บข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นกรณีเฉพาะจากทางบริษัทฯ

4.4 ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯในทางใด ๆ รวมถึงในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ การแจกจ่ายเอกสารบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางบริษัทฯ

4.5 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิ์ในการเพิกถอน การอนุญาต หรือความยินยอมที่บริษัทฯมอบให้ตลอดเวลา

5. ข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง

5.1 โดยการส่งข้อมูลต่าง ๆ (นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ไปบนเว็บไซต์ ท่านยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นและการส่งข้อมูลพร้อมกับข้อตกลงของท่านที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถือเป็นการมอบหมายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของข้อมูลดังกล่าวให้กับทางบริษัทฯ ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านอัปโหลดไปบนเว็บไซต์จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และทางบริษัทฯมีสิทธิ์ในการใช้ คัดลอก ลบ แจกจ่าย และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การใช้ข้อมูลดังกล่าวตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ (โดยมีหรือไม่มีการรับรอง) ในสื่อใด ๆ 

5.2 ท่านยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ (ประกอบด้วยภาพถ่าย วิดีโอ บทวิจารณ์ ความคิดเห็น หรือการสื่อสาร ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ) ไม่มีสิ่งใดที่มีลักษณะ: (1) เป็นที่น่ารังเกียจ ก้าวร้าว คุกคาม หมิ่นประมาท ทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง กลั่นแกล้งคุกคาม หรือมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ (2) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลอื่น (3) ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและ (4) ประกอบด้วย หรือมีโปรแกรมไวรัส การรณรงค์ทางการเมือง การชักชวนทางการค้า สแปม ข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ร้องขอ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจรบกวน หรือขัดขวางเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทฯ 

5.3 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ในการตรวจสอบ แก้ไข และ / หรือลบกิจกรรมหรือข้อมูลใด ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและรับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยท่านหรือบุคคลอื่น

5.4 ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำให้ทางบริษัทฯ เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของท่าน ข้อมูลของผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่านให้หรือมีส่วนช่วย กิจกรรมใด ๆ ที่ท่านมีส่วนร่วมหรือกระทำผ่านทางเว็บไซต์ และการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลอื่น ๆ 

6. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ

6.1 บริษัทฯอาจอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว เช่น ลิงก์ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทางบริษัทฯ และบริษัทฯไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่มีการสนับสนุนเนื้อหาและ / หรือเว็บไซต์ดังกล่าวเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลและ / หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ท่านสามารถเชื่อมโยงได้อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างรวมทั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯไม่รับรองหรือประเมินเนื้อหาของบุคคลที่สามและบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านั้น เมื่อท่านคลิกเข้าไปยังเนื้อหาและ / หรือเว็บไซต์เหล่านี้ท่านอาจไม่อยู่ในพื้นที่ที่บริษัทฯควบคุม และทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของท่าน รวมถึงเนื้อหา หรือบริการของบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่ท่าน ท่านจึงเข้าชม / เข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้และ / หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามทั้งหมดโดยยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

6.2 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทฯที่จะห้ามไม่ให้มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นไปยังเนื้อหาหรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ใด ๆ หากท่านประสงค์ที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ ท่านสามารถทำได้ด้วยการเชื่อมโยงมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์เท่านั้น โดยห้ามทำสำเนาเว็บไซต์ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

  • ท่านต้องไม่ลบ บิดเบือน หรือเปลี่ยนแปลงขนาดหรือลักษณะของโลโก้ของทางบริษัทฯ 

  • ท่านต้องไม่สร้างกรอบ หรือเบราว์เซอร์ หรือวัตถุตกแต่งขอบอื่น ๆ รอบเว็บไซต์

  • ท่านจะไม่อ้างว่าบริษัทฯให้การรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯเอง
  • ท่านจะไม่บิดเบือนความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัทฯ
  • ท่านจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

  • ท่านจะไม่ทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ

6.3 เว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านทำการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของทางบริษัทจะต้องไม่มีเนื้อหาใด ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจ ก้าวร้าว หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลอื่นใด ๆ หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

7. ความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ

7.1 แม้ว่าทางบริษัทฯ จะคาดหวังว่าเว็บไซต์จะเป็นที่สนใจของผู้ใช้ (นอกจากกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขและ / หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯมีผลบังคับใช้) ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่เสนอการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาหรือบริการใด ๆ ภายใต้ขอบเขตการยกเว้นความรับผิดสูงสุดตามกฎหมาย

7.2 ทางบริษัทฯให้บริการเว็บไซต์สำหรับการใช้งานภายในประเทศและเป็นการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บริษัทฯไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา วัสดุ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) หรือบริการอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ที่นำเสนอให้กับท่านผ่านทางเว็บไซต์ บริการของทางบริษัทฯหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากทางบริษัทฯ ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายต่าง ๆ  และ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ใด ๆ หรือจากข้อมูลใด ๆ เนื้อหา วัสดุ ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) หรือบริการอื่น ๆ ที่นำเสนอให้กับท่านผ่านทางเว็บไซต์หรือร้านค้าใด ๆ ของทางบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้าน หรือทางออนไลน์) รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ บทลงโทษ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต นอกจากนี้ ความรับผิดโดยรวมของทางบริษัทฯที่ผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะจำกัดวงเงินไม่เกินกว่า: (1) 10 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ (2) จำนวนค่าธรรมเนียม (หากมี) ที่ท่านต้องชำระเพื่อใช้บริการที่เกี่ยวข้องในช่วงสามเดือนโดยทันทีที่เกิดเหตุการณ์ครั้งแรกที่ทำให้เกิดการเรียกร้อง

7.3 ความรับผิดของบริษัทฯ นี้ไม่รวมถึงหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ของทางบริษัทฯ ในกรณีของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางบริษัทฯ หรือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ต่อการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล และความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย

8. ข้อกำหนดทั่วไป

8.1 บริษัท เวอริเต้ ลาโบลาทัวรี จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

8.2 การบอกกล่าวใด ๆ จะต้องกระทำโดยควรส่งการส่งหนังสือบอกกล่าวด้านกฎหมายที่เป็นทางการใด ๆอย่างเป็นทางการ ถึงบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ติดต่อของฝ่ายบริการลูกค้าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของทางบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในส่วน ติดต่อเรา

8.3 การละเลยในการบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่ได้ส่งผลให้บริษัทฯ สละสิทธิ์ดังกล่าว และท่านไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์ใด ๆ ของท่านภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้

8.4 หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ข้อกำหนดการใช้งานในส่วนอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงมีผลบังคับใช้

8.5 ท่านและทางบริษัทฯตกลงว่าข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายของประเทศไทย และข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลของประเทศไทยเท่านั้น

8.6 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้กล่าวถึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ เท่านั้น และไม่ได้สร้างสิทธิ์ทางกฎหมายสำหรับบุคคลอื่นแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ตาม

9. ติดต่อเรา

9.1 หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือต้องการแสดงความคิดเห็นโปรดติดต่อเราที่ 02-259-0111